Informace pro pacienty o zpracování osobních údajů

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

MB–GYN, s.r.o. si jako správce osobních údajů dovoluje informovat o zpracování osobních údajů pacientů, které provádí.

 1. Správce osobních údajů (dále „správce“)
  MB-GYN, s.r.o., IČO: 24304221, sídlem Nerudova č.p. 691, Mladá Boleslav 293 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C vložka 194772.

  Správce je poskytovatelem zdravotních služeb v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách.

  MUDr. Evu Novotnou jednající za správce lze kontaktovat na tel. č.: 734 146 300. (Informace o výsledcích vyšetření jsou sdělovány telefonicky jen po uvedení hesla, na kterém se pacient se zdravotnickými pracovníky dohodl.)

  Zabezpečení a ochrana osobních údajů jsou správcem zajištěny v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů.
 2. Účely zpracování osobních údajů
  Osobní údaje pacientů zpracováváme v nezbytném rozsahu za účelem
  • Poskytování zdravotních služeb pacientům (zpracovávány jsou osobní údaje pacientů včetně osobních údajů z jejich rodinné, osobní, pracovní, příp. Sociální anamnézy) a za účelem vedení evidencí s poskytováním zdravotních služeb souvisejících
  • organizace poskytování zdravotních služeb (objednávání pacientů v objednacím sešitě)
  • sdělování údajů o zdravotním stavu pacientům a dalším oprávněným osobám
  • vykazování hrazených zdravotních služeb zdravotním pojišťovnám
  • vyúčtování zdravotních služeb nehrazených z veřejného zdravotního pojištění
  • vedení evidence o příjmech a výdajích, přijatých platbách a o hospodaření, jak vyplývají z právní úpravy daní a účetnictví
 3. Právní základ zpracování osobních údajů
  Právním základem pro zpracování osobních údajů je plnění zákonných povinností, a to zejména povinnosti vést zdravotnickou dokumentaci podle zák. č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a dalších povinností podle tohoto zákona. Plnění povinností podle zák. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, podle zák. č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění a podle dalších právních předpisů. Dále plnění povinností podle zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
 4. Příjemci osobních údajů
  Zaměstnanci MB-GYN, s.r.o. jsou povinni zachovávat mlčenlivost. Osobní údaje pacientů jsou proto jiným subjektům předávány jen v případech stanovených právními předpisy. Příjemci osobních údajů mohou v souladu s ustanoveními právních předpisů být zejména – další poskytovatelé zdravotních služeb, zdravotní pojišťovny, orgány veřejné moci a osoby oprávněné nahlížet do zdravotnické dokumentace podle zák. č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách.

  Osobní údaje mohou být pro zajištění výše uvedených účelů zpracovávány vedle správce také zpracovateli, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených mezi správcem a zpracovateli v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

  Osobní údaje nejsou předávány do zahraničí.

 5. Doba zpracovávání osobních údajů
  Osobní údaje uvedené ve zdravotnické dokumentaci jsou zpracovávány po dobu stanovenou vyhl. č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci. Osobní údaje zpracovávané pro účely účetní a daňové jsou zpracovávány po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy.
 6. Práva subjektu údajů
  Při zpracování osobních údajů mají pacienti následující práva:
  • Právo na přístup ke svým osobním údajům
  • právo na opravu nepřesných osobních údajů a na doplnění neúplných osobních údajů
  • právo na omezení zpracování, které znamená označení osobních údajů a nemožnost jejich dalšího zpracování po dobu trvání omezení s výjimkou stanovených případů. Právo na omezení náleží pacientovi za podmínek stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů, a to zejména pokud popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k ověření přesnosti
  • právo na výmaz osobních údajů, právo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů pacientům nenáleží, neboť jejich osobní údaje jsou správcem zpracovávány z důvodu plnění zákonných povinností
  • právo podat stížnost u dozorového úřadu, domnívá-li se pacient, že zpracováním osobních údajů došlo k porušení obecného nařízení o ochraně osobních údajů
 7. Povinné zpracování, zákonná povinnost poskytnout osobní údaje
  Zpracování osobních údajů pacientů pro účely poskytování zdravotních služeb je zákonným požadavkem a pacient má proto povinnost osobní údaje poskytnout. Neposkytnutí osobních údajů by znemožnilo zdravotní služby poskytnout, a tím by mohlo dojít k poškození zdraví či k přímému ohrožení života pacienta. Povinnost poskytnout osobní údaje se vztahuje i na pacientova zákonného zástupce nebo opatrovníka.